นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
12,644.76 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
73,364.22 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
802.34 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
151.50 THB
ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 16:38
+2.00 (1.34%)
เปลี่ยนแปลง (%)
148.00 - 151.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
146.50 - 184.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
Q1/2022 Earnings Meeting Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564