นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
25,463.51 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
74,629.55 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,156.86 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
157.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 11 สิงหาคม 2565 16:38
+2.50 (1.62%)
เปลี่ยนแปลง (%)
155.00 - 157.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
145.00 - 175.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
Q2/2022 Earnings Meeting Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564