นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
10,439.38 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
79,295.41 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,063.36 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
160.50 THB
ปรับปรุงเมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 16:38
-1.50 (-0.93%)
เปลี่ยนแปลง (%)
160.00 - 162.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
115.00 - 188.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
Q1/2021 Earnings Meeting Presentation
รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563