นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
47,173.63 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
77,670.37 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
3,680.46 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
175.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 16:40
-2.00 (-1.13%)
เปลี่ยนแปลง (%)
169.00 - 179.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
115.00 - 188.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563