นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
29,486.85 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
80,064.86 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
3,185.06 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
155.50 THB
ปรับปรุงเมื่อ 03 ธันวาคม 2564 16:38
-0.50 (-0.32%)
เปลี่ยนแปลง (%)
154.50 - 156.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
131.00 - 188.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
Q3/2021 Earnings Meeting Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563