นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
21,690.44 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
81,490.54 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,849.89 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
116.50 THB
ปรับปรุงเมื่อ 28 ตุลาคม 2563 12:28
-0.50 (-0.43%)
เปลี่ยนแปลง (%)
116.50 - 118.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
97.50 - 219.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์