บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเป็นบรรษัทภิบาลดังกล่าว จะสะท้อนอยู่ในโครงสร้างองค์กร และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

เอกสารองค์กรและกฎบัตร

ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรอง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นโยบายและแนวปฏิบัติ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายบริหารความเสี่ยง