นายเอเดน จอห์น ไลนัม

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ปี 2562 ถือเป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่งของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการดําเนินธุรกิจซึ่งเติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนและชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาแนวโน้มการเติบโตของผลกําไรที่เข้มแข็งได้อย่าง ต่อเนื่องและพร้อมมุ่งสู่ทศวรรษที่ 6 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศไทยและ ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับผลกระทบจากสภาวะการตลาดที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถแสดงผลประกอบการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ส่วนของการดําเนินงาน ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถนําไปใช้งานเชิงประยุกต์และการสนองตอบทุกความต้องการให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

สําหรับประเทศไทย หลังการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลในเดือนมีนาคม ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากสู่จุดสูงสุดในรอบหนึ่งทศวรรษ และด้วยสภาพตลาดเงินทุนทั่วโลกที่ยังแปรปรวนและ สงครามการค้าที่เกิดขึ้นทําให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม และยังกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้างอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับการถดถอยลงของโครงการก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัยที่มีสาเหตุมาจากอุปทานส่วนเกินที่มีมากเกินไป ในขณะเดียวกันการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็เกิดการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทําให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องในด้านการขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในหลายภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการให้มีการเติบโตของรายได้จากการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดพรีเมี่ยม และการดําเนินงานอย่างรอบคอบในการกระจายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และคอนกรีตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หน่วยผลิตที่โรงงานในจังหวัดสระบุรีมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการขายให้มากที่สุดทั้งตลาดภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จํากัด ได้มีการขยายเครือข่ายลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้โรงงานสระบุรีดําเนินงานได้เต็มกําลังการผลิต และเพื่อการปรับราคาสินค้าส่งออกจากประเทศไทยให้เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการขยายกิจกรรมด้านการค้า ไปยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีการส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน บังกลาเทศ และ ออสเตรเลีย รวมทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศอีกด้วย

สําหรับธุรกิจที่มีความสําคัญเสมอมาในการให้บริการด้านการจัดการของเสียของเรา คือ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด นั้นมีกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการผลิตร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่โรงงานสระบุรี และการให้บริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

นอกเหนือจากประเทศไทยแล้วการดําเนินงานในต่างประเทศก็ประสบกับสถานการณ์ที่มีความท้าทายหลากหลายในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาด้วยสภาพตลาดที่มีความยากลําบากมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัท สยาม ซิตี้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จํากัด ยังคงประสบกับปัญหาปูนซีเมนต์ล้นตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากเวียดนามตอนเหนือภายใต้สถานการณ์ที่ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของตลาดในเวียดนามตอนใต้ซบเซา อันเนื่องมาจากการชะลอของการออกใบอนุญาตโครงการก่อสร้างต่าง ๆ บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการควบคุมและบริหารต้นทุนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนบริหารจัดการห่วงโซ่ของการกระจายสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ในขณะเดียวกันธุรกิจในประเทศศรีลังกามีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้แม้ว่าสภาพการณ์ตลาดโดยรวมจะถูกกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเหตุการณ์การโจมตีครั้งใหญ่โดยผู้ก่อการร้ายที่เมืองโคลัมโบเมื่อเดือนเมษายน

ขณะที่ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้เพื่องานสถาปัตยกรรม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ในประเทศอินโดนีเซียได้มีผลการประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และในบังกลาเทศที่มีความท้าทายจากขนาดของธุรกิจที่ไม่เอื้ออํานวยโดยบริษัทฯ เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก ในช่วงปี 2562 ซึ่งทําให้ผลกําไรลดลงสืบเนื่องจากราคาปูนเม็ดนําเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งระบบภาษีใหม่ของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อต้นทุนของวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศ

สําหรับกิจการร่วมทุนแบบการร่วมค้าที่ประเทศกัมพูชา บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ประสบความสําเร็จอย่างมากในปี 2562 โดยมีผลกําไรที่เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งมากกว่าปีก่อน โดยโรงงานใหม่ของบริษัทฯ ได้ดําเนินการผลิตเต็มกําลังในขณะที่ ประเทศก็กําลังมีการขยายตัวด้านการก่อสร้างสูงมาก

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโดยแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไปที่การดูแลให้พนักงานมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานให้ดีขึ้น การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ การอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแสดงออกเรื่องความรับผิดชอบและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพจากความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมการทํางานของแต่ละประเทศ บริษัทฯ มีการผสมผสานแนวทางการทํางาน โดยสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินงานตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความสามารถ ความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างกันการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการทํางาน ตลอดจนมุ่งการพัฒนาผู้นําสําหรับกลุ่มธุรกิจของเราในอนาคต

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกท่านคณะกรรมการบริษัท ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผมขอแสดงความขอบคุณทุกท่าน และขอให้มั่นใจได้ว่าเราจะทุ่มเทในการทํางาน เพื่อให้สามารถได้ผลการดําเนินงานตามที่ทุกท่านคาดหวังหรือ มากกว่านั้นในปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป