เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปรากฏในกฏบัตร โดยสรุปคือ ทำการทบทวนเอกสารหลักในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้ธรรมาภิบาลขององค์กรมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ปี 2563 บริษัทฯ มีผลงานอันเป็นรูปธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า จากสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ได้รับคะแนนเต็มร้อยคะแนนจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (THSI SET) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ “CAC”) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงปี 2566

ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือกันสองครั้ง ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดขอบตามกฎบัตร ตัวอย่างเรื่องที่สำคัญ ได้แก่

  • การทบทวนระเบียบปฏิบัติองค์กร
  • การทบทวนแบบฟอร์มและขั้นตอนการรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและบริษัท
  • การทบทวนความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ทำการประเมินตนเองและพอใจในการปฏิบัติงานของตน ส่วนการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความพึงพอใจที่บริษัทฯ มีการริเริ่มกิจกรรมด้านการกำกับดูแลใหม่ๆ หลายรายการ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประกอบกับค่านิยมที่เข้มแข็ง จะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ ของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

นายสตีเฟน แพทริก กอร์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล