เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ยกระดับการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเทียบเท่าระดับสากล ตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล คือ เพื่อกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลตามความเหมาะสม และเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ฯ

สำหรับการดำเนินงานและความเห็นของคณะธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้นสองครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทั้งสามท่านทุกครั้ง มีการทำการประเมินตนเองประจำปี และพอใจในการปฏิบัติงานของตน
  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับหลักของบริษัทฯ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้ความเห็นว่า ปี 2564 นโยบายดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ
  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการทบทวนความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ ซึ่งเป็นรายการหลักของบริษัทฯ เช่น ความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลต. ฉบับปี 2560 ความสอดคล้องกับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ความสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้ความเห็นว่า ปี 2564 บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆ อย่างครอบคลุม มีผลลัพท์ที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ได้อยู่ในระดับดีเลิศเป็นปีที่หกในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ IOD ได้คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถูกคัดเลือกเป็นบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่อง และได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ CAC
  • การให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การตรียมความพร้อมสำหรับการปรับแบบประเมินของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยที่จะมีในปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจึงมีความเห็นว่าเป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ

ดังนั้น เมื่อพิจารณารวมกับผลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจึงมีความเห็นโดยสรุปว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเชื่อมั่นใน ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ อันจะนำพาให้บริษัทฯ ของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้

นายชรินทร์ สัจจญาณ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล