การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้มีให้กับบริษัทฯ เสมอมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 161 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายสตีเฟน แพทริก กอร์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายเต็ง เว อัน เอเดรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประกอบด้วยนายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ประธานฯ และกรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย โตสมบุญ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล และนายสตีเฟน แพทริก กอร์ รวมจำนวน 4 ท่าน

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม และความโปร่งใส โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิเสธการรับของขวัญของที่ระลึกหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุกกรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ยังได้ให้นโยบายในการพัฒนาบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ สามารถดำเนินการตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของมาตรการลดความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการย้ำความสำเร็จในด้านการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลการดำเนินการของธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
ประธานคณะกรรมการธรรมภิบาทและความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาล