คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการอีก 4 ท่าน คือ นายวันชัย โตสมบุญ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ และนายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส ซึ่งเข้ารับตําแหน่งแทนนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง ที่ได้พ้นวาระจากตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และดูแลรับผิดชอบงานที่ระบุไว้ในกฎบัตร โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการควบคุมดูแลเพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการสรรหาและ ค่าตอบแทนทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และระดับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้มีการกําหนดไว้ในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงเน้นให้ความสําคัญ เรื่องการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการ แข่งขันของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้ง คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มขึ้น เพื่อรับผิดชอบขอบเขตงานด้านการบริหารในบทบาทผู้นําของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เฟ้นหาผู้นำที่เหมาะสมสําหรับตําแหน่งบริหารสําคัญ ทั้งในระดับกลุ่มบริษัทฯ และระดับประเทศ อาทิ ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สมาชิกของคณะผู้บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน กลยุทธ์และการบริหารประสิทธิภาพองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จํากัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจจีนรวมไปถึง การแต่งตั้ง นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส คณะกรรมการบริษัทแทนนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยึดมั่นที่จะทํางาน เพื่อคงไว้ซึ่งการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันให้พนักงานเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ ผ่านการคัดสรรผู้นําที่สร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมายที่มีกับองค์กร มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นเลิศ ท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง และจะเป็นกําลังสําคัญในการนําพากลุ่มบริษัทฯ สู่ความสําเร็จในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน