คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการห้าท่าน โดยนายสตีเฟน แพทริค กอร์ เป็นสมาชิกใหม่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2564 แทนคุณเบนจามิน เบิร์กส

ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร โดยมีการประชุมหารือรวมทั้งสิ้นหกครั้ง เพื่อให้คำแนะนำและสานต่อบทบาทตามนโยบายสำคัญ รวมถึงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์เชิงบวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม

กิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2564 ได้แก่

  1. การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเดี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสำหรับตำแหน่งสำคัญ ทั้งในระดับกลุ่มและสำหรับบริษัทฯ ที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทิ่บริหารและสมาชิกของคณะผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารสายการผลิต และผู้บริหารสายการตลาด ของบริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสายการเงิน ของบริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน (จำกัด) ผู้บริหารสายการเงิน ของบริษัท บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด และผู้บริหารสสายงานบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

  2. นโยบายวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการฯ เน้นย้ำเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยไร้โควิดให้กับพนักงานทุกคน

  3. การสร้างความมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร และได้สนับสนุนการทำแบบสอบถามไปยังพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์และการสื่อสารของแผนพัฒนาความผูกพันให้มีประสิทธิภาพ

  4. การพัฒนาผู้นำในองค์กร คณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งให้ยกระดับการบริหารจัดการการสืบทอดตำแหน่ง ในตำแหน่งสำคัญของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการดำเนินงานของโครงการ INSEE Developing Leadership Quality Program (DLQ) ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยึดมั่นที่จะทำงานเพื่อคงไว้ซึ่งการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันให้พนักงานเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ ผ่านการคัดสรรผู้นำองค์กร ที่มุ่งสร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมายขององค์กร และดำรงตนเป็นผู้นำของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตอย่างแท้จริง

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน