คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและประสบการณ์ 5 ท่าน โดย นายโรเบิร์ต แวน เดอ เฟลต์ซ เป็นสมาชิกใหม่ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2563 แทน ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ ที่พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ซึ่งเพิ่มเติมหน้าที่ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ รวมทั้งการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งในแต่ละสายงานเพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในวิชาชีพ และเติบโตตามสายงาน โดยมีการประชุมหารือรวมทั้งสิ้น 5 ครั้งและแต่ละครั้งมีสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน

กิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2563 ได้แก่

  1. พิจารณาโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ และการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร ช่วยให้การบริหารงานแบบกลุ่มบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นในปีก่อนหน้านี้ มีเสถียรภาพและมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้แต่ละกลุ่มธุรกิจมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสำหรับตำแหน่งสำคัญ ทั้งในระดับกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานการผลิต และหัวหน้ากลุ่มงานการตลาด และสำหรับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ซีอีโอของบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด ซีอีโอของบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ผู้บริหารสายบัญชีและสายการผลิตของบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น และผู้บริหารสายการผลิตที่สระบุรีของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

  2. พิจารณาระบบการให้ค่าตอบแทนตามผลการทำงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในการกำหนดมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการทำงาน และต่อมาได้อนุมัติระบบการบริหารจัดการผลการทำงานในรูปแบบใหม่

  3. พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะแก่การจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยนโยบายดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดการและบริหารเชิงทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ

  4. สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารอาวุโสเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน รวมทั้งมอบหมายให้คณะผู้บริหารดำเนินงานการตามแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างเข้มงวด เริ่มจากการประเมินความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และให้องค์กรมีการขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมองค์กรซึ่งพนักงานมีความทุ่มเทเยี่ยงเจ้าของกิจการ และมีการคัดเลือกผู้ซึ่งมีแรงบรรดาลใจในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง มาเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่ดีในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน