นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวันชัย โตสมบุญ
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
 • กรรมการ
นายทินวรรธน์ มหธราดล
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการการลงทุนและการเงิน
นายสตีเฟน แพทริก กอร์
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการการลงทุนและการเงิน
ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
 • กรรมการ
 • กรรมการธรรมาภิบาล
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชรินทร์ สัจจญาณ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส
แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน
นายเอเดน จอห์น ไลนัม
 • กรรมการบริหาร
นายศิวะ มหาสันทนะ
 • กรรมการบริหาร