มาตรการป้องกันโควิด ในการดำเนินงานประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี 2564)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี 2564) บนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่เอกสารนำเสนอ (Presentation) บนเว็บไซต์ของบริษัท
การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (AGM 2564) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (AGM 2564)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (AGM 2564)