นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสภาวะทางการค้าในภูมิภาคได้รับผลกระทบเลวร้ายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระทบถึงแผนงานปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงต้นปี 2563 นอกจากนั้น บริษัทในเครือทุกบริษัทในภูมิภาคต่างได้รับผลกระทบ จากมาตรการปิดประเทศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การดำเนินงานทั้งกลุ่มจึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งคณะกรรมการคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันการขยายตัวของไวรัสที่จะแพร่กระจาย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังคงมีความท้าทายต่อไปตลอดทั้งปี 2564 และอาจต่อเนื่องไปถึงในปีถัดไปด้วย

ผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งชะลอตัวลงในช่วงปลายปี 2562 ควบคู่ไปกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ฝ่ายจัดการต้องจัดหามาตรการแก้ไขและปรับกรุงการทำงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่กำลังซื้อสินค้าลดลงอย่างมาก อีกทั้งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาคด้วย บริษัทได้พยายามใช้ประโยชน์ของราคาพลังงานที่ลดลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนการผลิตเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันด้านราคา ได้ในระดับหนึ่ง

ในเดือนมีนาคม กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการจัดการภาวะวิกฤตทั่วทั้งกลุ่ม และมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อจัดการกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงอย่างรุนแรง และผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงทำให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตบางส่วนอย่างรวดเร็ว ควบคุมให้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนหลัก และจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลในกระบวนการทำงานทางธุรกิจและการควบคุมประสิทธิภาพภายในทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

ถือเป็นเรื่องดีที่ครึ่งปีหลังนั้นตลาดในบางประเทศฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเฉพาะประเทศศรีลังกา ส่วนตลาดในประเทศอื่น ๆ ก็เริ่มคงที่และมีเสถียรภาพมากขึ้นในระดับหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ ได้ผ่านจุดวิกฤตต่ำสุดไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามจะยังคงใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างที่จำเป็นต่อไป หากสภาพธุรกิจในพื้นที่ทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ถดถอยลงอีก

แม้กลุ่มบริษัทฯ จะเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่ไม่เคยคาดการณ์มาก่อน แต่ก็ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินได้ เห็นได้จากกำไรสุทธิหลังหักภาษี ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 3.6 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ 3.2 พันล้านบาทในปี 2562 และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 8.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ 7.6 พันล้านบาทในปี 2562 ทั้งหมดนี้ทำให้สิ้นปี 2563 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ลดลงเหลือร้อยละ 61 และคณะกรรมการบริษัทมีความยินดีที่จะเสนอเงินปันผลประจำปี ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในอัตรา 9 บาทต่อหุ้น เทียบกับเงินปันผลปีที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 8 บาท

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีความตื่นตัวอย่างมากต่อความท้าทายในธุรกิจที่เป็นอยู่ และยังคงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและผลประกอบการด้านการเงินได้ต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินงานต่อไปภายใต้ระบบการบริหารที่รัดกุมและเข้มงวด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไว้ตั้งแต่ปี 2562 อันเป็นการเตรียมรากฐานที่มั่นคงและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มบริษัทฯ สำหรับโครงการริเริ่มและการลงทุนใหม่ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณพนักงานของเราทุกคนสำหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมในการนำพากลุ่มบริษัทฯ ของเราให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปข้างหน้าและตอบสนองความคาดหวังในด้านต่างๆ อีกทั้งทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสูงขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจจากคู่ค้า, ลูกค้า และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจการสำหรับความร่วมมือและความไว้วางใจที่ท่านมีต่อกลุ่มบริษัทเสมอมา

ความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง อาจไม่ใช่คำทั่วไปที่ใช้อธิบายการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดีมากนัก แต่เมื่อมองย้อนกลับไป การที่กลุ่มบริษัทฯ ของเราก้าวข้ามความท้าทายและประสบความสำเร็จนับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว คำดังกล่าวเหมาะสมอย่างยิ่งในการอธิบายการบริหารงาน ทุกเรื่องราวความสำเร็จของเราเกิดจากบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพเสมอมา และผมขอยกความดีให้แก่บุคลากรเหล่านั้น ที่พวกเขาทำให้เรายืนหยัดอยู่ในวันนี้ด้วยความสมบูรณ์และเต็มไปด้วยพลังใจ