“เราเชื่อว่า ความก้าวหน้า และพัฒนาการอย่างยั่งยืน ขององค์กรต้องเป็นไปคู่กันกับความเติบโต ของสังคม เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ
 • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
 • ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสิทธิในการประกอบกิจการตามกฎหมาย
 • ดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโต อย่างยั่งยืน
 • มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า
 • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • การป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ
 • ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และทำการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ทำเหมือง
การสร้างคุณค่าด้านสังคม
 • ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัย ในการทำงานที่ดี รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในการทำงาน
 • สนับสนุนพัฒนาการอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีการประกอบกิจการ
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม

ESG related policies

นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน