เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน กฏหมายและธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรมตามขอบเขตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในเรื่องหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบประจำปี ทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงมีประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งได้นำไปพิจารณาในแผนงานปี 2565

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปี 2564 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การประเมินการควบคุมภายใน และความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปีของผู้สอบบัญชีและสอบถามถึงความเสี่ยงของรายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ผู้สอบบัญชีอาจพบระหว่างการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาว่ามีข้อมูลที่น่าสงสัยซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริตหรือไม่ โดยสรุป ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตและไม่พบข้อบ่งชี้ใดๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าสงสัย

  2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและเปิดเผยต่อตลท. อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

  3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งมีความรัดกุมยิ่งขี้น ปี 2564 โดยได้รวมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ความเสี่ยงทางการตลาดจากการเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศเพื่อนบ้าน Cyber Security ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

  4. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่ง ขึ้น โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแก่พนักงานและผู้บริหารผ่านการระบบการควบคุมภายใน (INSEE Minimum Control) เพื่อให้นำไปใช้อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานภารกิจการตรวจสอบภายในแผนงาน 3 ปี ซึ่งนำแนวทางปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดมาปรับใช้และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยสรุป องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่าไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร ท้ายที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2565 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว

  5. การสอบทานการปฏิบัติตามระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลท. รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนรายงานสรุปการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลภายใน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ