เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและภายใต้กฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับ หลักสากลและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

  1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวม ประจําปี 2562 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ รายการที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึ่งมีการถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ บัญชีที่มีสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํางบการเงิน เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาสและประจําปีของผู้สอบบัญชี

  2. การกํากับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบและคําแนะนําที่สําคัญ โดยให้ข้อแนะนําและติดตามผลการดําเนินการ แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสําคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดําเนินการปรับปรุงระบบและการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบขอให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมในระบบที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบที่เกี่ยวกับการเงินและบุคคล ระบบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจําปี 2563 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตรวจสอบตามแผน

  3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และร่วมกับฝ่ายควบคุมภายในและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยได้พิจารณาเรื่อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต การดําเนินงานต่างๆ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้ ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและอนุมัติ คู่มืออํานาจดําเนินการ (Manual of Authority) และกรอบนโยบาย (Policy Landscape) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในกลุ่มบริษัททั้งหมด ในปี 2562

  4. การสอบทานการปฏิบัติตามระบบและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัท โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารอย่างเหมาะสมซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงานการบริหารความเสี่ยงในปี 2563

  6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสวินตา หิรัญประเสริฐวุฒิ แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2563 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีสําหรับปี 2562 และการประเมินของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ