เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ สามท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน กฏหมายและธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อเดือนมีนาคม 2563 คุณโรเบิร์ต แวน เดอ เฟลต์ช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแทนคุณประดาป พิบูลสงคราม ซึ่งเกษียณตามวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรมตามขอบเขตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในเรื่องหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปี ทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงมีประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ภายหลัง COVID-19 ซึ่งได้นำไปพิจารณาในแผนงานปี 2564

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปี 2563 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การประเมินการควบคุมภายใน และ ความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปีของผู้สอบบัญชีและสอบถามถึงความเสี่ยงของรายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ผู้สอบบัญชีอาจพบระหว่างการตรวจสอบ

  2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป

  3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ในปี 2563 โดยให้พิจารณาครอบคลุมถึงสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพคล่องทางการเงิน การบริหารจัดการลูกหนี้และการรับชำระเงิน การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ฯลฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารอย่างเหมาะสม

  4. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส การควบคุมภายในมีการจัดทำให้เป็นระบบที่รัดกุมยิ่งๆ ขึ้น โดยมีการให้ความรู้และความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบของการควบคุมภายในแก่พนักงาน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและแผนงานระยะสั้นและระยะ 3 ปีโดยสนับสนุนให้ฝ่ายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร ท้ายที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2563 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนงาน

  5. การสอบทานการปฏิบัติตามระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลท. รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนรายงานสรุปการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้เสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลภายใน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและการประเมินของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ