1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้

ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  (31 ธันวาคม)

  • ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม
  • ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และนำส่งมาให้บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมน์ ชั้น 3, 10, 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ 10110
โทรศัพท์ 02-797-7000

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) สำหรับงานบริการผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ TSD: 0 2009 9999
แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น: https://www.set.or.th/tsd/th/service/service_form.html