แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
การเผยแพร่เอกสารนำเสนอ (Presentation) บนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (AGM 2564)
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมของบริษัท เพื่อชดเชยวันหยุดช่วงสงกรานต์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมของบริษัท เพื่อชดเชยวันหยุดช่วงสงกรานต์