รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 106,612,288 35.78
2. JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 76,107,368 25.54
3. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,091,034 9.43
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,293,363 1.44
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2,920,399 0.98
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2,920,399 0.98
7. นาง ศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 2,714,824 0.91
9. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 2,567,445 0.86
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 2,542,945 0.85
11. BBHISL NOMINEES LIMITED 2,036,070 0.68
12. STATE STREET EUROPE LIMITED 1,898,730 0.64
13. THE BANK OF NEW YORK MELLON 1,834,297 0.62
14. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 1,730,895 0.58
15. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 1,530,231 0.51
16. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 1,502,700 0.50
17. น.ส.สุดธิดา รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50

สัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กลุ่มรัตนรักษ์ 138,089,419 46.34
2. กลุ่มจาร์ดีน 76,107,368 25.54
3. ผู้ถือหุ้นอื่น 83,803,213 28.12