รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 106,612,288 35.78
2 Jardine Cycle & Carriage Limited 76,107,368 25.54
3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,091,034 9.43
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,972,968 1.67
5 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2,920,399 0.98
6 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2,920,399 0.98
7 นางศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92
8 Nortrust Nominees LTD-CL AC 2,447,736 0.82
9 South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited 2,388,121 0.80
10 RBC Investor Service Trust 2,308,571 0.77

สัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กลุ่มรัตนรักษ์ 138,089,419 46.34
2. กลุ่มจาร์ดีน 76,107,368 25.54
3. ผู้ถือหุ้นอื่น 83,803,213 28.12