นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
32,268.41 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
80,828.78 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,748.31 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
144.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 15 มกราคม 2564 16:38
+0.50 (0.35%)
เปลี่ยนแปลง (%)
143.00 - 144.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
97.50 - 191.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
Q3/2020 Earnings Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2562