นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
20,564.94 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
77,887.24 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,508.65 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
162.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 17 กันยายน 2564 12:28
-0.50 (-0.31%)
เปลี่ยนแปลง (%)
161.00 - 162.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
115.00 - 188.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
Q2/2021 Earnings Meeting Presentation
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563