นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
32,268.41 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
80,828.78 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2,748.31 ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ : SCCC
161.00 THB
ปรับปรุงเมื่อ 12 เมษายน 2564 16:37
-2.50 (-1.53%)
เปลี่ยนแปลง (%)
161.00 - 164.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
114.50 - 175.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์