แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม (เอกสารแนบ)
เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎบัตร (ฉบับเต็ม)
นโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
กฎบัตร