บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมในการทำธุรกิจและทุกความสัมพันธ์ การให้สินบนและการคอร์รัปชันถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ยอมรับไม่ได้ทั้งในด้านจริยธรรมและความยั่งยืนขององค์กร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ครั้งแรกในปี 2560 ในการเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ประกาศต่อ CAC เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการกำหนดหลักการที่ดีในการทำธุรกิจ และมีการควบคุมการติดสินบน การรับรองในการเป็นสมาชิกแต่ละครั้งมีอายุ 3 ปี

และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของ CAC เป็นครั้งที่สอง นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

no gift Policy

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ดำเนินนโยบาย No Gift Policy และให้ความสำคัญในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายโดยระบุให้พนักงาน และผู้บริหารปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี ทุกโอกาสจากบุคคลภายนอก

นโยบายและรายงาน

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
รายงานการร้องเรียน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ช่องทางการการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการรายงานการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณต่อคู่ค้าทางธุรกิจจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ จะรักษาความลับของเหตุการณ์และรายละเอียดของผู้รายงานและแจ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ รวมถึงกรณีที่การร้องเรียนนั้นมาจากเหตุสงสัยและได้มีการรายงานด้วยเจตนาสุจริต และได้รับการพิสูจน์ภายหลังพบว่าไม่มีมูลเหตุตามข้อร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลความจริงให้มากที่สุดเพื่อการสอบสวนจะได้เป็นไปอย่างครบถ้วน

ช่องทางนี้ไม่ใช่ช่องทางสำหรับร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ