นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้

คำอธิบาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตามในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้นหากกำไรสุทธิของบริษัทมีน้อยหรือไม่มีกำไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ปีที่จ่ายเงินปันผล วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (บาท) เงินปันผลรวม (บาท)
2564 24/02/65 08/04/65 เงินสด 9.00 9.00
2563 24/02/64 05/04/64 เงินสด 9.00 9.00
2562 04/03/63 03/04/63 เงินสด 4.00 8.00
13/08/62 28/08/62 เงินสด 4.00  
2561 03/04/62 25/04/62 เงินสด 4.00 8.00
07/08/61 23/08/61 เงินสด 4.00