ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29
ข้อปฏิบัติการเข้าประชุมเพื่อมาตราการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี 2564) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
แบบรายงานผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ 2: 56-1 One Report และรายงานทางการเงิน 2564 (QR Code)
เอกสารประกอบวาระที่ 4: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย
เอกสารประกอบวาระที่ 5: หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ
เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
เอกสารประกอบวาระที่ 7: ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
เอกประกอบการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการประชุม มาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับ AGM ครั้งที่ 29
แบบฟอร์ม ก. : แบบเสนอวาระการประชุม
แบบฟอร์ม ข. : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM ครั้งที่ 29
อื่น ๆ
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น