ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับ AGM ครั้งที่ 29
แบบฟอร์ม ก. : แบบเสนอวาระการประชุม
แบบฟอร์ม ข. : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM ครั้งที่ 29
อื่น ๆ
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น