เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 05 พฤษภาคม 2565 ถึง 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 เมษายน 2565 ถึง 06 พฤษภาคม 2565)
152.50 153.00 149.50 151.00 1,074,500 162,433,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มีนาคม 2565 ถึง 20 เมษายน 2565)
157.00 157.00 152.00 152.50 2,323,600 357,885,450
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 พฤษภาคม 2565 149.50 151.50 148.00 151.50 156,517 23,458,950
20 พฤษภาคม 2565 149.00 150.00 149.00 149.50 34,200 5,106,850
19 พฤษภาคม 2565 148.50 149.50 148.50 148.50 100,400 14,953,650
18 พฤษภาคม 2565 149.50 150.00 148.50 150.00 95,000 14,167,250
17 พฤษภาคม 2565 147.00 150.00 147.00 150.00 120,400 17,908,100
13 พฤษภาคม 2565 149.50 149.50 147.00 147.50 115,800 17,076,700
12 พฤษภาคม 2565 149.00 150.00 147.50 150.00 114,600 17,014,950
11 พฤษภาคม 2565 150.00 150.00 148.50 150.00 45,200 6,752,450
10 พฤษภาคม 2565 149.50 150.50 146.50 150.50 283,700 42,103,750
09 พฤษภาคม 2565 151.00 151.00 149.50 150.00 125,700 18,868,850
06 พฤษภาคม 2565 150.50 151.00 150.00 151.00 69,300 10,424,250
05 พฤษภาคม 2565 151.50 152.00 150.50 151.00 43,400 6,569,450

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น