เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 05 ตุลาคม 2564 ถึง 21 ตุลาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 กันยายน 2564 ถึง 06 ตุลาคม 2564)
161.50 167.00 160.50 163.50 1,576,800 256,943,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 สิงหาคม 2564 ถึง 21 กันยายน 2564)
162.50 170.50 160.00 161.50 4,229,400 693,434,250
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ตุลาคม 2564 167.50 174.00 166.00 172.50 1,616,000 277,323,600
20 ตุลาคม 2564 165.50 167.00 164.50 165.50 113,900 18,899,550
19 ตุลาคม 2564 169.00 169.00 163.50 166.00 383,100 63,440,050
18 ตุลาคม 2564 166.00 171.00 165.50 168.00 591,400 99,724,950
15 ตุลาคม 2564 165.50 166.50 165.00 165.50 110,200 18,268,050
14 ตุลาคม 2564 164.00 166.00 163.00 165.00 160,000 26,377,700
12 ตุลาคม 2564 163.50 165.00 162.00 164.00 135,300 22,155,350
11 ตุลาคม 2564 164.00 164.50 163.00 163.50 57,800 9,438,800
08 ตุลาคม 2564 163.50 164.50 163.50 164.00 61,500 10,087,400
07 ตุลาคม 2564 165.00 165.00 163.00 163.50 79,800 13,081,250
06 ตุลาคม 2564 163.50 164.00 162.50 163.50 180,900 29,570,100
05 ตุลาคม 2564 165.00 165.00 163.50 164.00 106,900 17,506,450

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น