เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 12 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564)
169.50 171.50 161.50 167.00 1,095,100 183,250,250
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 มิถุนายน 2564 ถึง 29 มิถุนายน 2564)
181.00 184.50 168.00 168.00 4,119,500 731,969,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 กรกฎาคม 2564 162.00 162.50 160.00 160.50 266,400 42,782,600
27 กรกฎาคม 2564 162.00 164.00 161.50 162.00 80,800 13,130,350
23 กรกฎาคม 2564 161.50 165.00 161.50 164.00 71,200 11,655,750
22 กรกฎาคม 2564 160.50 162.50 160.50 161.50 61,400 9,901,700
21 กรกฎาคม 2564 162.00 162.00 160.50 160.50 81,200 13,083,200
20 กรกฎาคม 2564 163.00 164.00 161.00 161.50 227,100 36,740,800
19 กรกฎาคม 2564 165.00 165.50 164.00 164.50 114,100 18,768,000
16 กรกฎาคม 2564 165.00 167.00 165.00 165.00 92,000 15,227,800
15 กรกฎาคม 2564 164.50 166.00 164.50 165.50 74,600 12,311,550
14 กรกฎาคม 2564 167.00 167.00 164.00 164.50 127,700 21,047,800
13 กรกฎาคม 2564 165.50 167.50 165.50 167.00 37,600 6,271,650
12 กรกฎาคม 2564 165.00 167.50 164.50 165.50 105,300 17,496,750

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น