รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
  2559 2560 2561 2562 Q3/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 61,743.72 81,466.05 79,562.68 78,206.11 80,828.78
หนี้สินรวม 39,599.46 45,526.90 45,021.65 45,535.12 45,507.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น 22,143.27 34,463.59 33,030.47 31,393.91 33,931.54
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,300.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00
รายได้รวม 34,979.09 44,011.11 45,369.92 48,527.02 32,268.41
กำไรสุทธิ 3,914.12 1,818.11 3,021.83 3,156.99 2,748.31
กำไรต่อหุ้น (บาท) 17.02 6.59 10.14 10.59 9.22
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.33 6.12 6.63 6.95 7.08
ROE(%) 17.70 6.42 8.95 9.80 9.82
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.19 4.13 6.66 6.51 8.52

ที่มา: www.set.or.th