รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
  2560 2561 2562 2563 ไตรมาส 1/64
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 81,466.05 79,562.68 78,206.11 77,670.37 79,295.41
หนี้สินรวม 45,526.90 45,021.65 45,535.12 42,957.89 45,561.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,463.59 33,030.47 31,393.91 33,364.16 32,455.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00
รายได้รวม 43,834.49 45,039.67 47,849.82  42,173.63 10,439.38
กำไรสุทธิ 1,818.11 3,021.83 3,156.99 3,680.46 1,063.36
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.59 10.14 10.59 12.35 3.57
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 6.12 6.63 6.95 7.80 7.75
ROE(%) 6.42 8.95 9.80 11.37 12.08
อัตรากำไรสุทธิ(%) 5.09 7.60 6.95 9.54 10.39

ที่มา: www.set.or.th